Ålands Muslimska Förening

Kvinnan i Islam
Home
Vad är Islam ?
Koranen
Profeten Muhammad
Hadith-hörnan
Kvinnan i Islam
Ramadan
Foto galleri
Bönetidtabell
In English
In Arabic
Al Andalus (Muslim Spain )
Islamic links

Kvinnan i islam

tajmahal.jpg
Vem annars än en muslim byggde ett marmor mausoleum att hysa kvarlevorna av sin fru ?

Sammanfattning

Kvinnan är ett av de ämnen som ofta diskuteras då man talar om Islam. En muslimsk kvinna betraktas vanligen som tvingad till sin religion och för många anses Islam vara orsaken till kvinnors dåliga behandling runt om i världen.

Detta specialarbete ska genom bevis från Koranen och sunna redogöra för vad Islam egentligen innebär för kvinnan. Med Islam har kvinnans och mannens lika värde fastställts och kvinnans fri- och rättigheter bevarats.

För muslimer är Islam en religion som omfattar inte endast det andliga livet utan det är en livsstil med lagar för hur människor ska leva i samförstånd med sin Herre och med varandra. Dessa lagar är inte till för att förtrycka eller försvåra livet för människor, utan tvärtom de fungerar som skydd och som en vägvisning till ett lyckligare liv. Islam täcker hela det vardagliga livet och handskas med alla problem som kan tänkas uppstå för oss både som enskilda individer och som helhet i vårt samhälle.

Islam ger kvinnan rättigheter som ingen har rätt att ta ifrån henne, såsom ägande rätt, rätt att ärva och rätten till att studera och utnyttja sin kunskap. Gällande de rättigheter som kvinnan har av sin make är att han måste stå för hennes uppehälle och att han måste behandla henne med rättvisa och respekt. På samma sätt som kvinnan har rättigheter över sin make har hon även skyldigheter mot honom. Hon ska lyda honom i hans beslut, dock endast så länge det håller sig inom Allahs lagar. Hon är ansvarig för hushållet och för familjens välfärd och hennes viktigaste roller är de som hustru och som moder.

Vidare ingår i kvinnans rättigheter att hon själv får välja sin framtida partner och att hon inte får bli tvingad att gifta sig med någon.

Det finns två ämnen inom Islam som ofta attakeras av islam-kritiker, nämligen kvinnans klädsel och polygami, dvs månggifte. Gällande kvinnans klädsel så fungerar den som ett skydd för henne från att bli ofredad och den ska täcka alla delar av kroppen förutom ansiktet och händerna och den ska inte vara utformad så att den drar åt sig uppmäksamhet eller visar hennes figur. Gällande polygami så kan det vara en lösning till problem som då det i ett samhälle finns fler män än kvinnor eller då en kvinna inte kan få barn.

Som nämndes ovan så fungerar de många lagarna i Islam som ett skydd för människorna och för den muslimske mannen eller kvinnan som följer dem innebär det inte en försvåring av livet utan snarare en underlättelse och en vägledning till ett lyckligare liv.

Förord
Syftet med mitt specialarbete är att enligt Koranen och sunna försöka redogöra för den sanna bilden av kvinnan i Islam.
Man har i västvärlden länge känt till Islam men inte i dess rätta betydelse. För väst har Islam ofta framställts som en tyrannisk religion med hårda lagar och straff, som förtrycker de enskilda individerna och en bild har målats upp av muslimerna som blodtörstiga terrorister och kvinnoförtryckare, som är redo att utplåna alla som inte följer deras tankesätt. Att många människor tyvärr har ett sådant trångt synsätt beror ofta på brist på kunskap, fel information och rädsla för det som är nytt.

Redan från början är det en viktig sak som man bör förstå. Man måste skilja mellan Islam och muslimer. På många håll runtom i världen behandlas kvinnor illa och om det skulle ske i ett muslimskt land så utpekas ofta Islam. Egentligen är det brist på kunskap om Islam som leder dem till dessa handlingar och dessa människor följer ofta gamla seder och traditioner som inte har något med Islam att göra.

Då Islam kom för drygt 1400 år sedan innebar det en stor frigörelse för kvinnan och många av de rättigheter som hon då gavs har inte kvinnor i övriga världen fått förrän för endast något århundrade sedan. Vissa rättigheter har de inte ens idag.

I arbetet har jag använt de arabiska originaltermerna istället för de svenska översättningarna, dessa har skrivits med kursiv stil och förklarats i slutet i en ordlista. I vissa undantag har dock orden direkt förklarats. För övrigt har varje koranvers hämtats från originaltexten (Koranen). Förklaringen har därefter skrivits på svenska. För att veta vilken aya (vers) som använts har jag efter förklaringen skrivit surans (kapitlets) namn och numret på ayan (versen). Liknande har gjorts vid insättning av bibelverser. Efter varje hadith har bokens namn som hadithen är hämtad ifrån samt nummer eller sida angivits. Då någon Profet nämnts har jag för att visa respekt skrivet salallahu allayihi wasalam (som betyder må fred och välsignelse vara över honom). Slutligen har jag gjort en källförteckning över de böcker som använts.

http://www.islamiska.org/s/kvhs2.htm

muslimgirlpraying.jpg

Enter supporting content here